Over Ons

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd door de ondernemersverenigingen en gemeente in de ontwikkeling van de lokale economie. Denk hierbij aan het organiseren van netwerkbijeenkomsten en gezamenlijke activiteiten, het afleggen van bedrijfsbezoeken zoals tijdens de Dag van de Ondernemer en de invoering van reclamebelasting in centrumgebieden.

Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de eerste stap, elkaar leren kennen en het op dorpsniveau bundelen van ondernemers en winkeliers in een (ondernemers)vereniging, in veel gevallen is gezet.

De gemeente Renkum kent een verzameling aan ondernemersverenigingen. Sinds 2017 zitten de voorzitters van de meeste van deze verenigingen 6-wekelijks samen met de gemeente aan tafel.

Deze bijeenkomsten hebben het volgende doel:

 • 1 stem vanuit alle verenigingen richting de gemeente;
 • Het met elkaar afstemmen van activiteiten;
 • Uitwisselen van kennis en vaardigheden;
 • Behandelen van algemene thema’s;
 • Gezamenlijk organiseren van activiteiten.

Organisatie

De organisatie van de bijeenkomsten ligt voor nu in handen van de gemeente. Ambtelijk wordt de bijeenkomst gepland, gefaciliteerd en begeleid. De gemeente is vertegenwoordigd door een ambtelijke afvaardiging, te weten de Accountmanager Bedrijven en de Strategisch Beleidsmedewerker Economie. Afhankelijk van de onderwerpen sluit de portefeuillehouder Economische Zaken aan.

Speerpunten

Gezamenlijk organiseren van evenementen (van lokaal, voor lokaal)
De bedrijvenbijeenkomst organiseren samen met de gemeente, het houden van een gezamenlijke nieuwjaarsontmoeting

Het opstellen en afstemmen van de gezamenlijke agenda
Het afstemmen van bijeenkomsten waardoor deze niet tegelijkertijd vallen; het eventueel samen oppakken van evenementen

Voordeel behalen door collectiviteit
Oprichten van een collectiviteitsplatform waarbij via aanmelden collectiviteitskortingen gedeeld kunnen worden.

Toerisme beter benutten voor het bedrijfsleven
Het promoten van de samenwerking tussen de toeristische sector en lokale winkeliers. Meer toerisme = meer winkelverkopen. Meer winkelend publiek = meer toerisme. De samenwerking kan ontstaan door gecoördineerde afstemming tussen de gemeente, het toeristisch platform en het economisch platform. Daarnaast kan men denken aan het aanbieden van arrangementen door bedrijven uit de toeristische branche en lokale winkeliers 

In kaart brengen verplichtingen, kansen & mogelijkheden m.b.t. Duurzaamheid
Het informeren, stimuleren, collectief oppakken van, het communiceren van belangrijke duurzaamheids gebeurtenissen/data, het aansluiten bij de klimaattop

Samenwerkingspartners

De samenwerkingspartner wordt vertegenwoordigd door de voorzitters van de verschillende verenigingen. Waar nodig kunnen de voorzitters ook een vervanger van de ondernemersvereniging sturen om hun plaats in te nemen.

Op dit moment zijn er een aantal ondernemersverenigingen structureel aangehaakt bij het Economisch platform:

 • Ondernemersvereniging Renkum Centrum
 • Ondernemend Oosterbeek
 • Unicum
 • Koninklijke Horeca Nederland
 • TOP in uw regio
 • Stichting Bestuur Schaapsdrift
 • Ondernemerskring Midden Gelderland

Naast deze verenigingen zijn andere vertegenwoordigers van ondernemers uit de gemeente natuurlijk vrij om aan te sluiten.

De bijeenkomst wordt iedere 6 weken gehouden, waarbij rekening wordt gehouden met de vakantie periodes. De frequentie wordt tussentijds geëvalueerd met de leden en waar nodig aangepast. Alle leden zijn vrij om punten voor de agenda aan te dragen. 

Scroll naar boven